ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﻧﺎمش «ﺑﺎ رﻧﺞ» اﺳﺖ. ﭘﺮ ﺑﯿﺮاه هم ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺞﮐﺎری ﮐﺎر ﭘﺮ زﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ.
رنج زنان شالی کار، برنج سفره من و توست…

در ادامه تصاویر مربوط به نشاکاری زمین کشاورزی آقای محمدعلی علیمحمدی در روستای گیلاکجان، ارائه میگردد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :