” جهت مشاهده تصاویــر بنــاهای تاریخی هر روستــا، بر روی عکـس مربـوط به آن کلیک کنید “